NoFx – Fuck Da Kids Lyrics

f**k da kids, f**k da kids, f**k da kids, f**k yeah, yeah. f**k the kids! f**k da kids, f**k da kids, f**k da kids. NOFXFuck Da Kids Lyrics
f**k da kids, f**k da kids, f**k da kids, f**k yeah, yeah. f**k da kids, f**k da kids, f**k da kids, f**k yeah, yeah. f**k the kids! f**k the kids!